Αντικείμενα

Η Δικηγορική Εταιρεία μας ειδικεύεται στα αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, καθώς και στον τομέα των επενδύσεων. Ιδιαίτερα, ειδικεύεται στους εξής τομείς:

 

 • Διοικητικό Δίκαιο

 

 

 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος

 

 

  • (εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, περιορισμοί ιδιοκτησίας για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των αρχαιοτήτων, αγωγές αποζημιώσεως για περιορισμούς στην ιδιοκτησία, διαχείριση αποβλήτων, περιοχές Natura, ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις)

  • Δασικό Δίκαιο

(προσβολή πράξεων χαρακτηρισμού, κήρυξης αναδασώσεων, δασικών χαρτών)

  • Χωροταξικό Δίκαιο
  • Πολεοδομικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Δίκαιο των Δημοσίων Έργων
  • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
  • Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων και Εργατικό Δίκαιο
  • Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ
  • Δίκαιο Ιδιωτικοποιήσεων
  • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Φορολογικό Δίκαιο

 

 • Δίκαιο ενέργειας, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Στους ανωτέρω τομείς η Εταιρεία μας εκπονεί ειδικές μελέτες και γνωμοδοτήσεις, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσωπεί τους πελάτες της ενώπιον των εθνικών και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων (Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) καθώς και των εθνικών και των ενωσιακών Αρχών. Αναλαμβάνει ακόμη εκ μέρους των πελατών της τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το Δημόσιο, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτικούς φορείς. Επίσης, λειτουργούν Τμήματα που αναλαμβάνουν επιλεγμένες αστικές και ποινικές υποθέσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές συνάπτονται με υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου.

top